1.1            In deze A-NORTH boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

A-NORTH: de vennootschap onder firma A-NORTH V.O.F., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67871925 en gevestigd op Melissaweg 43, 1033 SP, Amsterdam. A-NORTH is dienstverlener op het gebied van tours, ticketing en evenementen. In opdracht van de klant adviseert, informeert en bemiddelt hij bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van tours en evenementen. Onder bemiddeling wordt tevens verstaan het maken van reserveringen in opdracht van de klant. A-NORTH is zelf geen partij bij de overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, gids, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van tours, ticketing en evenementen, met wie de klant een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Klant: de opdrachtgever (aanmelder), die ten behoeve van de deelnemer(s) een opdracht aangaat met A-NORTH en/of een overeenkomst sluit met de dienstverlener op het gebied van tours, evenementen en overige diensten.

Opdracht: de overeenkomst tussen de klant en A-NORTH, waarbij A-NORTH zich tegenover de klant verbindt diensten te verlenen op het gebied van tours, ticketing en evenementen, overeenkomstig de A-NORTH boekingsvoorwaarden.

Deelnemer(s): de deelnemende personen(s) aan de activiteit, die door de klant zijn aangemeld bij A-NORTH.

Activiteit(en): de onderdelen van tours, evenementen en overige diensten welke A-NORTH bemiddelt voor de klant.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij A-NORTH uitdrukkelijk aangeeft dat voor de klant andere openingstijden gelden.

1.2            De A-NORTH boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van A-NORTH. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

  1. Als A-NORTH zelf, op eigen naam tours en/of evenementen organiseert en deze tickets verkoopt, wordt hij voor deze tours en/of evenementen aangemerkt als evenementorganisator. Op deze evenementen zijn andere voorwaarden van toepassing.
  2. Als A-NORTH tours verkoopt van een dienstverlener die niet in Nederland is gevestigd, zijn de ANVR- reisvoorwaarden van toepassing, dan wel de reisvoorwaarden van dienstverlener.

1.3            Algemene voorwaarden gehanteerd door de klant of waarnaar de klant op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door A-NORTH zijn aanvaard.

1.4            De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht door A-NORTH gemaakte reserveringen waarop de A-NORTH boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.5            Indien een bepaling van de A-NORTH boekingsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1            Alle aanbiedingen en offertes van A-NORTH zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding, offerte, prijsopgave en dergelijke.

2.2            De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis‐ en verblijf‐, verzend‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

3.1            De opdracht aan A-NORTH komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanbieding of offerte van A-NORTH. Onder “schriftelijk” wordt in dit verband mede begrepen alle berichten die per e­mail, fax of (andere) elektronische weg, op analoge of digitale wijze, zijn verzonden en A-NORTH hebben bereikt.

3.2            Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is A-NORTH daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A-NORTH anders aangeeft.

3.3            Na aanvaarding van de aanbieding of de offerte is de klant jegens A-NORTH gebonden aan de opdracht, ongeacht of A-NORTH de opdrachtverstrekking reeds heeft bevestigd. Het wijzigen dan wel annuleren van de opdracht door de klant kan alleen met inachtneming van artikel 4.4 van de A-NORTH boekingsvoorwaarden.

3.4            In de opdrachtbevestiging geeft A-NORTH aan welke kosten zijn inbegrepen in de opdracht en of de prijzen per persoon of per evenement in rekening worden gebracht. Kosten die niet zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld, zijn: het vervoer voor en na aanvang van de activiteit, de kosten van (reis)bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering; en de eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen en entreegelden. De genoemde meerkosten voor consumpties, gebruikte materialen en entreegelden worden door de klant op de dag zelf verrekend met de betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5            De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging bezwaar aantekenen tegen de opdrachtbevestiging van A-NORTH. Indien niet tijdig bezwaar wordt aangetekend door de klant geldt de opdrachtbevestiging van A-NORTH als bewijs voor het bestaan van de opdracht en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de klant om tegenbewijs te leveren.

3.6            Bij boeking via internet richt A-NORTH het boekingsproces zodanig in dat de klant er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat met de dienstverlener. Door de bevestiging van de boeking door A-NORTH is de klant aan deze overeenkomst gebonden.


ARTIKEL 4 DE OPDRACHT

4.1            Informatieplicht klant. De klant verstrekt tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Is de klant een natuurlijke persoon dan verstrekt hij in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) en vermeldt hij tevens bijzonderheden omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede die van zijn deelnemers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten. Is de klant een rechtspersoon dan verstrekt de persoon die handelt in naam van de rechtspersoon zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) en vermeldt hij tevens de lichamelijke en geestelijke toestand van de deelnemers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.

4.2            Verwerking persoonsgegevens. A-NORTH verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle persoonsgebonden informatie die wordt verstrekt aan A-NORTH wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de betreffende dienst en uitsluitend verstrekt aan derden, welke nodig zijn om de activiteit naar behoren uit te voeren. Klantinformatie wordt slechts opgenomen door middel van voor- en achternaam en een e-mailadres in het klantenbestand. A-NORTH zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4.3            Prijswijzigingen. A-NORTH kan de prijzen van de op verzoek van de klant gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. A-NORTH staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

4.4            Annuleringen/wijzigingen door de klant. Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een wijziging wordt aangebracht in reeds gemaakte reserveringen of in geval gereserveerde diensten worden geannuleerd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.

4.5            Wijzigingen door de klant in de opdracht kunnen alleen worden verzorgd voor zover dit mogelijk is. Naast het gewijzigde factuurbedrag is de klant € 17,50 administratiekosten per reservering verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden gemaakt door A-NORTH.

4.6            Wijzigingen in de opdracht die tussen bevestiging en aanvang van de activiteit worden aangebracht, worden binnen 14 dagen gefactureerd. Indien de klant of deelnemers te laat komt of wijzigingen heeft op het moment van aanvang van de activiteit kan dit consequenties hebben voor het programma; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen en vallen geheel voor rekening van de klant.

4.7            Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de activiteit uiterlijk 12.00 uur ad € 17,50 worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte.

4.8            Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt dan wel drastisch gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

  • bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van de activiteit, wordt € 50,- in rekening gebracht;
  • bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de activiteit 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75, – per reservering;
  • bij annulering meer dan één maand voor aanvang van de activiteit 35% van het factuurbedrag;
  • bij annulering meer dan veertien dagen voor aanvang van de activiteit 60% van het factuurbedrag;
  • bij annulering meer dan zeven dagen voor aanvang van de activiteit is de klant behouden 85% van het factuurbedrag te betalen;
  • bij annulering zeven dagen of minder voor aanvang van de activiteit is de klant gehouden 100% van het factuurbedrag te betalen.

4.9            Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

4.10         Alle mededelingen van A-NORTH zullen uitsluitend worden gericht aan de klant en niet tevens aan de deelnemers.

4.11         Annuleringen/wijzigingen door A-NORTH. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van A-NORTH zijn gelegen, door A-NORTH wordt besloten, dat de activiteit(en) niet doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht A-NORTH zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant. Bij niet doorgaan verplicht A-NORTH zich tot onmiddellijke terugbetaling van het reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde factuurbedrag.

4.12         A-NORTH biedt geen weergarantie. De arrangementen zullen ook doorgaan bij slecht weer, tenzij dit de veiligheid in het geding brengt. In dat geval geldt dat de reeds gemaakte kosten aan derden evenredig worden verdeeld tussen klant en A-NORTH.

4.13         A-NORTH behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in activiteiten, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

4.14         A-NORTH organiseert en bemiddelt alleen voor groepen vanaf minimaal 10 personen, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen. A-NORTH behoudt het recht tot 14 dagen voor aanvang de opdracht op te zeggen indien het aantal deelnemers kleiner is dan het vooraf door de klant aangemelde minimumaantal deelnemers.

4.15         A-NORTH behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

 

ARTIKEL 5 BETALINGEN

5.1            De verschuldigde bedragen dienen op een door A-NORTH aan te geven wijze en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit in het bezit te zijn van A-NORTH, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is A-NORTH gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 4.4 tot 4.10 van deze boekingsvoorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

5.2            A-NORTH is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

5.3            A-NORTH kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als A-NORTH een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever bekend.

5.4            Het restant van het verschuldigde diensten (nacalculatie) dient uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging c.q. factuur, genoemde datum door A-NORTH te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen de opdrachtbevestiging en factuur geldt de bevestiging.

5.5            Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt A-NORTH na het verstrijken van betalingstermijn een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien betaling ook dan uitblijft is de klant in verzuim en word(t) (en) de overeenkomst(en) met de dienstverlener geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. A-NORTH heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als de reis binnen 14 dagen voor aanvang wordt gereserveerd en niet tijdig wordt betaald treedt het verzuim onmiddellijk in.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1            A-NORTH zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. A-NORTH draagt verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

6.2            Voor zover A-NORTH toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en de klant daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de totale aansprakelijkheid van A-NORTH beperkt tot maximaal de waarde van de door A-NORTH gefactureerde en door de klant betaalde diensten.

6.3            A-NORTH is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de vervoersmaatschappij of accommodatieverschaffer, van toepassing.

6.4            A-NORTH is niet aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan door handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s).

6.5            A-NORTH is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en), tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (personeel van) A-NORTH is te wijten.

6.6            A-NORTH is niet aansprakelijk voor schade waartegen de klant is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

6.7            A-NORTH draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

6.8            De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor A-NORTH gelden mede ten behoeve van het personeel van A-NORTH.

6.9            De klant is jegens A-NORTH aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en jegens de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener.

 

ARTIKEL 7 OVERMACHT

7.1            Indien A-NORTH door overmacht is verhinderd dan wel het hem ernstig wordt bemoeilijkt om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij niet gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan de klant te vergoeden.

7.2            Van overmacht aan de zijde van A-NORTH is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden. Met overmacht worden mede gelijkgesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van A-NORTH zijn ontstaan.

 

ARTIKEL 8 DOCUMENTEN

8.1            Uiterlijk bij de bevestiging van de opdracht zal door A-NORTH algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de klant worden verstrekt.

8.2            De klant is zélf verantwoordelijk om tijdig bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

8.3            De klant en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

8.4            Indien de klant of deelnemers niet (geheel) kan deelnemen wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij A-NORTH heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.

8.5            Door of vanwege A-NORTH kan de klant informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 

ARTIKEL 9 RENTE EN INCASSOKOSTEN

9.1            De klant die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:

9.2            Voor betalingen met betrekking tot de door A-NORTH verrichte opdracht: de wettelijke rente;

9.3            Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, mits A-NORTH dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant heeft meegedeeld.

9.4            Voorts is de klant na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het factuurbedrag tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. A-NORTH kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

ARTIKEL 10 KLACHTEN

10.1         Klachten over een door A-NORTH gemaakte reservering en/of over door A-NORTH verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen twee maanden na kennisname door de klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij A-NORTH worden ingediend. Nadien zal A-NORTH de betreffende klacht niet meer in behandeling nemen.

10.2         A-NORTH zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

11.1         Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de klant desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van zijn klacht bij A-NORTH het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Geschillencommissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

11.2         De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

11.3         Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

11.4         De klant die geen gebruik wenst te maken van de onder 11.1 genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

11.5         Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum).